Allmänna villkor

Allmänt:

1. Dessa Allmänna villkor är tillämpliga vid förbokning av fordon tillhandahållna av MMC Bilar Sverige AB (556289-3171) (”Mitsubishi”) inom ramen för Mitsubishi Privatleasing.

2. De Allmänna villkoren ska träda ikraft då kunden förbokar ett fordon via ett av Mitsubishi tillhandahållet webbformulär och äga tillämplighet till dess att bindande leasingavtal tecknas mellan kund och leasegivaren.

3. Leasegivare inom ramen för Mitsubishi Privatleasing är DNB Bank ASA, filial Sverige.

4. Fullständiga avtalsvillkor för privatleasing inom ramen för Mitsubishi Privatleasing återfinns här.

5. Genom förbokning av ett fordon inom ramen för Mitsubishi Privatleasing ingås inte ett avtal om köp eller leasing av fordon på vilket Distansavtalslagens (2005:59) regler ska äga tillämplighet, ej heller ingås ett avtal om köp eller leasing mellan kund och Mitsubishi.

6. Ett bindande leasingavtal tecknas mellan kund och leasegivaren i samband med att bilen avhämtas hos vald återförsäljare.

Kreditprövning:

7. För att kunna genomföra en förbokning av fordon inom ramen för Mitsubishi Privatleasing behöver Mitsubishi genomföra en kreditprövning av kunden.

8. Genom att godkänna dessa allmänna villkor godkänner kunden att en sådan kreditprövning genomförs.

9. Mitsubishi förbehåller sig rätten att neka leverans av tjänster inom ramen för Mitsubishi Privatleasing vid icke-godkänd kreditprövning.

10. Mitsubishi förbehåller sig även rätten att ta en kopia på kundens körkort i syfte att säkerställa kundens identitet. Sådan kopia raderas senast då bindande avtal om privatleasing ingås mellan kunden och leasegivaren.

Leverans & avbokning:

11. Kund har rätt att kostnadsfritt avboka (ångra) sin förbokning under förutsättning att meddelande härom ges till Mitsubishi senast 5 arbetsdagar efter datumet för genomförd bokning. Vill du avboka? Kontakta vår kundtjänst.

12. För avbokningar som sker senare än 5 arbetsdagar efter datumet för genomförd bokning förbehåller sig Mitsubishi rätten att debitera kunden kostnad för transport och iordningställande av fordonet för leverans uppgående till SEK 4 000. Sådan kostnad faktureras kund senast 15 dagar efter att sen avbokning enligt denna punkt har konstaterats.

13. Vid leveransförsening överstigande 8 veckor från datumet för genomförd bokning och som beror på omständigheter för vilka kunden ej ansvarar, har kunden rätt att avboka tjänsten utan avgift

Hantering av personuppgifter:

14. För att leverera en tjänst till kunden inom ramen för Mitsubishi Privatleasing och hantera förbokning av fordon behöver Mitsubishi behandla vissa personuppgifter.

15. Mitsubishi är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av personuppgifter och behandlingen genomförs alltid i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, däribland Dataskyddsförordningen (EU 2016/679 ("GDPR")).

16. Kunden bekräftar härmed att denne tagit del av de särskilda villkoren för personuppgiftshantering som återfinns här och godkänner, genom att acceptera dessa allmänna villkor, denna behandling av personuppgifter.

Dessa allmänna villkor uppdaterades senast 2019-09-20.